Associació CAUÉ - Amics de São Tomé e Príncipe

Donacions per als fins socials


Es pot contribuir als fins socials de l'Associació Caué (programes i accions de suport al desenvolupament) mitjançant donacions dineràries o en espècie.

Les donacions dineràries poden efectuar-se mitjançant ingrès o transferència al compte corrent de l'Associació Caué, les dades del qual es referencien a continuació:

Titular: ASOCIACIÓN CAUÉ, AMIGOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Entitat financera: CAIXA D'ENGINYERS

Oficina: Carrer Torrent de l'Olla 9, E-08012 Barcelona

Compte corrent: 3025 0002 48 1433262038

Codi IBAN (per a transaccions dins la Unió Europea): ES60 3025 0002 4814 3326 2038

Les donacions en espècie han de produir-se mitjançant proposta prèvia a la Junta de l'Associació Caué, per tal de verificar-se la seva adaptació a les finalitats socials i a les possibilitats materials d'assumir-les. La Junta, en motiu d'assemblea ordinària o extraordinària, procedirà a decidir sobre la seva acceptació. Les propostes de donació poden constituir programes nous, per la qual cosa hauran d'anar acompanyades del corresponent projecte.

Inicialment, interessa material didàctic escrit o produït principalment en llengua portuguesa, material d'escola (llibretes, llàpissos, etc); així com béns de producció, tals com eines d'oficis manuals o d'oficis artístics; material informàtic no obsolet, així com vehicles 4x4 en bon estat.

 

 

Índex general

Home

Web master > caueass@yahoo.es

1